KULLANDIĞIMIZ ÜRÜNLER

Amerikan Siding Dış Cephe Kaplaması ürünleri konusunda kaliteyi tercih eden SidingTürk yapılarınıza Amerikan Siding Dış Cephe Kaplaması uygulamasını uygularken bu ürünleri kullanmaktadır.

amerikan siding dış cephe giydirme

Amerikan Siding

Siding Dış Cephe Kaplama malzemeleri American Siding olup malzeme garantisi 50 y?ld?r. ( Bu er-yap taraf?ndan verilmi? olan garanti süresidir. )  cfvcxb

amerikan siding dış cephe giydirme

Wooler: Çok Yönlü Yal?t?mda E?siz Bir Çözüm

Lifli yap?s?n?n tüm katmanlar?na uygulanan özel i?lemler sonucu elde edilen doymu? yap?daki ta? yünü iyi bir su itici olarak davran?? gösterirken sahip oldu?u buhar geçirgenli?i sayesinde nemin bina içerisinde tutunmas?n? engeller. Ta? yünü ile yal?t?lm?? yap?lar daha sa?l?kl? ve konforlu hale gelir. Ta? yünü boyutsal kararl?l??? sayesinde s?cakl?k de?i?iminden etkilenmez. Uzun lif yap?s? sayesinde, kesim ve laminasyonda, düzgün kenar ve yüzeye sahip ürün elde edilmesine olanak sunar. Wooler Hakk?nda Daha Fazla Bilgi Almak ?çin

amerikan siding dış cephe giydirme

XPS Köpük

Is? yal?t?m? yapmak amac?yla üretilen ve kullan?lan köpük malzemelerdir.Hareketsiz kuru hava ile; bilinen en mükemmel ?s? yal?t?m? sa?lanmaktad?r.

XPS'?N ÜSTÜN ÖZELL?KLER?:

• Dü?ük ?s? iletkenlik de?eri.
• Su emmeme özelli?i sayesinde sürekli ve azalmayan λ- ?s? iletkenlik de?eri.
• Dona kar?? dayan?m.
• Yüksek basma ve e?ilme mukavemeti sayesinde zaman içinde kal?nl??? azalmaz.
• Yüksek elastizite modülü ve boyutsal kararl?l?k.
• Optimum buhar difüzyon direnci sayesinde kullan?m yerine uygun µ de?eri.
• XPS ürünler di?er plastiklerle kar??t?r?lmadan geri dönü?ümde kulan?labilir.
• Her çe?it kesici aletle kesilebilir,ufalanmaz, fire vermez.
• Kapal? Gözenekli Hücre Yap?s?na Sahiptir.
XPS Köpük Hakk?nda Daha Fazla Bilgi Almak ?çin